PROJEKT „INNOWACYJNY PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU UCZELNI” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w ramach działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2019 r. do 30.09.2022 r.

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb współczesnej gospodarki.

Działania projektowe realizowane będą w ramach następujących obszarów:

  • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych dla gospodarki

Wsparciem zostaną objęci studenci rozpoczynający w roku akademickim 2019/2020 studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo, jakość
i bezpieczeństwo środowiska, biogospodarka, geodezja, inżynieria środowiska, techniki rolnicze i leśne, technologia  żywności, żywienie człowieka, dietetyka, biologia stosowana, zootechnika.
W ramach zadania nr 1 zostanie zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni fizyki i chemii, zmodyfikowane zostaną ćwiczenia z przedmiotu Fizyka, Chemia Rolna i Chemia Środowiska oraz opracowane nowe ćwiczenia laboratoryjne z ww. przedmiotów. Projekt zakłada zatrudnienie wykładowców z zagranicy, co przyczyni się do podniesienia poziomu dydaktycznego Uczelni i umocnienia jej pozycji w rankingach międzynarodowych.

  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Do zadania nr 2 zrekrutowanych zostanie 400 studentów/ek, którzy w latach 2019 -2022 studiować będą na czterech ostatnich semestrach I i II stopnia realizujących program kształcenia na wszystkich kierunkach.

Formy wsparcia studentów/ek:

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.
  • Warsztaty z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  • Mentoring – indywidualne spotkania studentów z mentorem mające na celu dopracowanie pomysłów biznesowych studentów, wsparcie działań i przedsiębiorczości.
  • Networking – spotkania grupowe studentów z przedstawicielami środowiska biznesowego.
  • Targi przedsiębiorczości.

 

  • Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów

Wsparciem zostanie objętych 10 doktorantów/ek wykazujących największy potencjał naukowy, którzy ukończyli II rok studiów III stopnia kształcenia w trybie stacjonarnym oraz mają otwarty przewód doktorski. W ramach zadania przewidziany jest udział doktorantów/ek w trzymiesięcznym stażu zagranicznym.

  • Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zadanie obejmuje organizację szkoleń informatycznych i językowych dla 185 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego oraz udział 35 osób w zagranicznym stażu dydaktycznym.

  • Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych

W ramach zadania realizowane będą szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej (200 osób) w zakresie podnoszenia kwalifikacji, zarządzania zespołem, kompetencjami, finansami i pozyskiwaniem środków finansowych ze środków zewnętrznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 835 378,67 zł, w tym wkład własny: 325 700,00 zł.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR